تأیید گواهینامه

برای تأیید اعتبار گواهی‌ها، اسکن qrcode روی گواهینامه را  انجام بدهید.